Mārketinga profesionālis apzinās, ka ar savu darbību un uzvedību reprezentē savu profesiju, tādēļ “Latvijas mārketinga profesionāļu kolēģija” atbalsta ētikas pamatvērtības savā profesionālajā darbībā. Ētikas vērtības ietver sevī profesionālās darbības pamatprincipus, kurus sabiedrība sagaida no profesionālās darbības un uzskata par svarīgiem un pareiziem. Mārketinga profesionāļi ir ne tikai savas profesionālas darbības veicēji, bet arī daļa no sabiedrības un makroekonomikas kopumā un tādēļ mārketinga profesionāļi uzskata par svarīgu pieņemt ētikas pamatvērtības savā darbībā, kas izpaužas ar sadarbībā iesaistītajām pusēm (patērētājiem, darbiniekiem, investoriem, konkurentiem, valsts iestādēm un sabiedrību kopumā). Ētikas kodekss attiecas uz ikvienu šīs organizācijas biedru, neskatoties uz pārstāvēto nozari. Šī kodeksa mērķis ir identificēt ētikas principus un labās prakses piemērus, kurus šīs organizācijas biedri uzskata par būtiskiem.

Profesionālais lepnums – veidot vidi, kur mārketings ir izprasts un atzīts, ķlūstot par ikviena biznesa virzošo spēku. Tas nozīmē:
• Mārketinga profesionālis apzinās, ka ar savu attieksmi un uzvedību reprezentē profesiju.
• Mārketinga profesionālis savā darbībā tiecas pēc izcilības jebkurā mārketinga jomā.
• Mārketinga profesionālis cenšas vairot izpratni par mārketinga stratēģisko lomu jebkuras formas un nozares organizācijā.

Godīgums – tiešums un atklātums darījumos ar patērētājiem un pārējām iesaistītajām pusēm. Tas nozīmē:
• Tiekties būt godīgiem vienmēr un visās situācijas.
• Nepārstāvēt organizācijas un indivīdus, kas ir negodīgi un kuru darbība var tikt uzskatāma par nelegālu.
• Pildīt tiešās un netiešās apņemšanās un solījumus.
• Apzināti izvairīties no interešu konfikta savā profesionālā darbībā.

Atbildība – būt atbildīgiem par mārketinga lēmumu un stratēģiju rezultātiem. Tas nozīmē:
• Savā darbībā aizsargāt klientu, darbinieku un partneru privāto informāciju.
• Savā darbībā izvairīties izmantot pārdošanas taktikām, kas grauj patērētāju uzticību.
• Izvairīties no piespiedu formām sadarbībā ar jebkurām iesaistītām pusēm.
• Atzīt īpašo atbildību pret jūtīgiem sabiedrības segmentiem, tādiem kā bērni, vecāki cilvēki, ekonomiski neaizsargāti un/vai tirgus ekonomiku pilnībā neizprotoši segmenti, kas varētu būt būtiski neaizsargāti.

Cieņa – ar cieņu izturēties pret visām sadarbībā iesaistītajām pusēm. Tas nozīmē:
• Nodrošināt tādu attieksmi pret konkurentiem kādu vēlētos pret sevi.
• Cienīt individuālas atšķirības un izvairīties no stereotipu veidošanas par patērētāju grupām (piemēram, dzimuma, seksuālās orientācijas utt.) vai atspoguļot tās negatīvā vai noniecinošā veidā.
• Cienīt patērētāju patiesās vajadzībās un tiekties palielināt patērētāju apmierinātību.
• Novērtēt citu partneru (konsultantu, darbinieku utt,) ieguldījumu mārketinga procesā.

Darbības caurspīdīgums – atklātības principi ir mārketinga darbības pamatā. Tas nozīmē.
• Tiekties nodrošināt skaidru mārketinga komunikācijas vēstījumu visos kanālos.
• Pieņemt konstruktīvu kritiku no patērētājiem un sadarbībā iesaistītām pusēm.
• Skaidrot un nepieciešamības gadījuma veikt darbības attiecībā un produkta vai pakalpojuma riskiem un citiem paredzamiem faktoriem, kas var ietekmēt patērētāju vai patērētāja pirkuma lēmumu.

Mārketinga profesionāļu goda kodekss darbībā
Mēs sagaidam, ka “Latvijas mārketinga profesionāļu kolēģijas”biedri atzīst un savā profesionālajā darbībā pielieto Mārketinga profesionāļu goda kodeksu. Saprotot, ka katras mārketinga apakšnozares (tirgus pētījumu, reklāmas, tiešā mārketinga utt) ētikas kodeksi var aptver detalizētākas nostādnes un politiku, augšminētās nostādnes nav pretrunā un tiks ievērotas.